อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์

การศึกษา

 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA. (NIDA)
 • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญบางส่วน

 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) 9 วัน
 • หลักสูตร การพัฒนา Line Leader ยุคใหม่อย่างมืออาชีพ
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่
 • หลักสูตร การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามควบคุมงาน
 • หลักสูตร เทคนิคบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
 • หลักสูตร เทคนิคบริหารจัดการข้อผิดพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้
 • หลักสูตร ผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่