ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

การศึกษา

 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ (Ph.D. in Management) จาก สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

 • การขาย การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การตลาด การบริหาร การบริการ การขายเชิงรุก,
 • การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและการจูงใจในการขาย
 • การขายความคิดและการขายแบบที่ปรึกษา,การขายให้
 • ลูกค้ารายใหญ่,การบริหารทีมขาย

ประสบการณ์การบรรยายและการนาสัมมนา

 • The Straits Network Singapore (TSN)
 • สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT)
 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท.)
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ( ISMED)