อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

 

ความเชี่ยวชาญ

 • การขาย การนำเสนอและการบริการลูกค้าการบริหารทรัพยากร
 • การบริหาร ความคิด พัฒนาตนเอง และพัฒนาภาวะผู้นำ
 • การจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM HRD)
 • การพัฒนาองค์กร พัฒนาคุณภาพ และทีมงาน
 • การพัฒนาธุรกิจขายตรง และธุรกิจเครือข่าย

การศึกษา 

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (Political Science , International Relation)   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) (Master of  Management , Public Administration)   มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • Certificated to Securities Marketing (Securities Training Association)

ประสบการณ์การทำงาน

 • ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดขายตรง ด้านบริการลูกค้า ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมแล้วเกือบ 25 ปี จากบริษัทและองค์กร ชั้นนำหลายแห่ง
 • ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรมามากกว่า 20 ปี
 • ผู้จัดการฝ่ายขายและฝึกอบรม
 • บริษัท สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด   
 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด
 • บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด      
 • ผู้บริหาร และที่ปรึกษา  
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)   
 • ฝ่ายพัฒนาองค์กร และธุรกิจ
 • บริษัท แอกเซส อินดัสเตรียล เทคโนโลยี จำกัด

ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาศักยภาพบุคคลและระบบให้กับหน่วยงาน องค์กร บริษัทเอกชนทั่วไป และองค์กรระบบขายตรงหลายองค์กร