อาจารย์ บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และ ที่ปรึกษา
ความเชี่ยวชาญ

 • หลักสูตร “Lean Management”
 • หลักสูตร “Systems Problem Solving and Decision Making”
 • หลักสูตร “Strategic Thinking”
 • หลักสูตร “Systems Thinking”
 • หลักสูตร “Root Cause Analysis”
 • หลักสูตร “Project Management”
 • หลักสูตร “CSR for Corporate Sustainability”
 • หลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม Productivity การพัฒนาทักษะการคิด และ CSR/CSV

การศึกษา

 • ปริญญาโท : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการทำงาน

 • 2555-2557 ที่ปรึกษาโครงการด้าน CSR ให้กับเครือเบทาโกร
 • 2549-2555 ที่ปรึกษาโครงการด้าน TQM และ Productivity Improvement ให้กับเครือเบทาโกร
 • 2548-2549 วิศวกรอาวุโสด้านการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) ที$เครือ SCGPaper
 • 2546-2548 Learning Facilitator ประจำโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของพนักงานที่ SCGPaper
 • 2545-2546 Facilitator ที่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อเรียนรู้ทฤษฎี Constructionism
 • 2540-2545 วิศวกรฝ่ายผลิตบริษัท เยื$อกระดาษสยาม จากัด (มหาชน) ในเครือ SCG-Paper

ประวัติการฝึกอบรม

 • 2559 - ครบเครื่องเรื่องศาสตร์ และศิลป์การเป็นวิทยากร โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 • 2558 - เทคนิคการแก้ปัญหา และตัดสินใจ ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • 2557 - Power of Perception : 10 Thinking Tools (Edward de Bono) จัดโดย ศูนย์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • 2557 - Innovative Trainer (Train the Trainer) โดย อาจารย์ไชยยศ ปันสกุลไชย
 • 2557 - การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2554 - CSR Workshop “Strategic Community Investment in Thailand” จัดโดย สถาบัน AIT
 • 2554 - Lean Production System at AOTS Japan