อาจารย์ ธีรธูร แก้วเครือคำ

วิทยากร และที่ปรึกษาการพัฒนาระบบบริหารงานจัดซื้อ จัดหาเชิงกลยุทธ์

ความเชี่ยวชาญ

 •  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Information Technology for Management)
 • การพัฒนานโยบาย ระเบียบวิธีการจัดซื้อ จัดหา และโซ่อุปทาน
 • การพัฒนาระบบบริหารงานจัดซื้อ จัดหาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Procurement Development)
 • การพัฒนาระบบบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply chain Development)
 • การพัฒนาต้นทุนวัสดุเพื่อการผลิต (Production cost improvement)
 • การพัฒนาคุณภาพโดยรวมและโซ่คุณค่าทั่วทั้งองค์กร (Total Quality & Value Chain Management)
 • การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อและซัพพลาย (Procurement And Supply Risk Management)
 • การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในงานจัดซื้อ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • ( Applied Information Technology for Procurement, Logistics And Supply Chain Management)

Education

 • Ph.D. Candidate (Logistics And Supply Chain Management)   Sripatum University
 • Master Of Business Administration (MBA)   Kasetsart University
 • Master Of Science In Information Technology (Ms.IT)   Sripatum University
 • Bachelor Of Arts In Business Management   Rajaphat Institute Chankasem

Career History

 • Senior Solutions Consultant SAP Thailand.
 • SVP–Procurement & Supply Chain Management, Thai Foods Group PCL.
 • AVP -Procurement & Asset Mnt, Siam Piwat Company Limited
 • Supply chain & Purchasing Manager, Betagro Group
 • Purchasing & Supply Manager, SB furniture Industries PCL.
 • Sourcing & Purchasing Manager, Siam City Cement PCL.
 • Procurement & Project Team Leader, Siam Cement Group(SCG)

Teaching & Consultant Experience

 • Keynote Speaker Of “Digital Transformation in Supply chain” For AUTOMACH 2018.
 • Keynote Speaker And Senior Consultant Of Procurement ,Logistics And Supply Chain Of Alpha Management Consultant Company Limited.
 • More Than 20 Years Of Direct Experience In Procurement And Supply Management.
 • Keynote Speaker Of “Strategic Procurement Discussion” For SCG.
 • Keynote Speaker Of “Smart Exporter Project” For Department Of International Trade Promotion, Ministry Of Commerce, Thailand.