อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

วิทยากร ที่ปรึกษา  บุคลิกภาพ การสื่อสาร การนำเสนอ การบริการ และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย NLP และพลังจิตใต้สำนึก

ความเชี่ยวชาญ

 • Presentation Skill
 • High Impact Communication
 • Coaching & Mentoring
 • NLP for Self Development
 • Positive & Creative Thinking
 • Public Speaking & Personality Development

การศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ(MBA) วิชาเอก การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เกรดเฉลี่ย 3.9
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยรามคาแห่ง
  • Certificate : Certified QIGONG Instructor from Qigong and Feng shui  Academy from Canada
 • Certified Advanced NLP (Neuro Linguistic Programming)
 • Certified Advanced Hypnotherapy (พลังจิตใต้สานึกชั้นสูง)
 • Certified Pass Life Regression Therapy (การสั่งจิตย้อนวัยบาบัด)
 • Intermediate Hypnotherapy (พลังจิตใต้สานึกชั้นกลาง)
 • Diploma and Certified Past - Life Regression การสะกดจิตย้อนอดีต ย้อนวัย โดย รศ.นพ. ธวัชชัย กฤษณปกรณ์กิจ
 • Certified Thai Coach โดย ท่าน ว.วชิรเมธี และ อ. ณรงค์วิทย์ แสนทอง
 • Certificate Innovative Trainer โดย อาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย
 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Coaching & Facilitating Skills โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Personality Development & Communication , Public Speaking โดยวิทยากรจากสถาบัน John Robert Powers
 • เป็นวิทยากร และให้คาปรึกษา ด้าน Executive Personality Development for Brand Ambassador ให้กับหลายองค์กร เช่น Thai SAMSUNG , KSL Group. , ICBC Bank , SUMMIT Group. ,Mango Consultant. , Amway Thailand และอีกหลายองค์กร
 • เคยเป็นผู้ออกแบบและวิทยากรบรรยายประจำ ในกลุ่มหลักสูตร Business in Practice ให้กับบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด(มหาชน) รวม 8 หลักสูตรช่วงปี 2555-2556
 • ปัจจุบันเป็น วิทยากรและที่ปรึกษา และรับเชิญในการบรรยายให้กับ องค์กร ของรัฐ และเอกชน รวมถึงบริษัทจัดฝึกอบรม และบริษัทที่ปรึกษาต่างๆ

ประสบการณ์ทำงาน

 • บ. ออลเอาท์ (ศูนย์ฝึกอบรมด้านศาสตร์บูรณาการ)
 • ตำแหน่ง ผู้อานวยการ และวิทยากร รวมถึงครูผู้สอนมวยจีน ไท้เก็ก ปากัว ชี่กง ศาสตร์เพื่อสุขภาพทางเลือกแบบจีน Mind Training และวิทยากรด้าน ศาสตร์บูรณาการ ของศูนย์ฯ
 • บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพมหานคร (Amway Thailand)
 • ตำแหน่ง Business Education Manager (ผู้จัดการแผนกพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจแอมเวย์)
 • บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์เทเลเซลส์
 • บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ( AIS )ตำแหน่ง: SENIOR BUSINESS RELATIONS
 • ธนาคารไทยทนุ ตำแหน่ง RETAIL BANKING MARKETING
 • บริษัท เดอะเนชั่น กรุ๊ป ตำแหน่ง : Sale Advertising