หลักสูตร ด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence and Service Mind)

หลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรในส่วนงานอื่น ๆ เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อจัดหา ฝ่ายผลิต ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายเทคนิค ฯลฯ ซึ่งมิได้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงนั้น มีความเข้าใจและตระหนักอยู่เสมอว่า พวกเขามีส่วนสำคัญในกระบวนการให้บริการขององค์กร และจำเป็นต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนพนักงานส่วนหน้าอย่างเต็มที่ มิฉะนั้น พนักงานขายและพนักงานบริการที่อยู่ส่วนหน้าก็จะไม่สามารถให้บริการลูกค้าภายนอกให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดได้

ชื่อหลักสูตร วิทยากร/อาจารย์ผู้อบรม
หลักสูตร Sustainable Service Beyond Excellence อาจารย์พากร อัตตนนท์
หลักสูตร Proactive Service Team Winning Customer’s Heart อาจารย์พากร อัตตนนท์
โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อยกระดับมาตรฐานงานบริการสู่ความเป็นเลิศ สำหรับกลุ่ม Cashier (Service Excellence Development Programs for Cashier) อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร Service Excellence & Customer Complaint Management อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร Service Innovation & Service Culture 2 วัน อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร Service Mind to Service Excellence 1 วัน อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร Smart Communication for Service Excellence 1 วัน
หลักสูตร กลยุทธ์การมัดใจลูกค้าด้วยบริการที่เป็นเลิศ 1 วัน อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร หัวใจนักบริการสร้างได้ 1 วัน อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล