หลักสูตรภาวะผู้นำ (Leadership)

ผู้นำทุกคนในองค์กรมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำพาทีมงาน\ที่อยู่ในการบังคับบัญชาของตนไปสู่ความเป็นมืออาชีพทางธุรกิจ นอกจากนั้น ผู้นำยังมีภารกิจในการส่งเสริมให้ทีมย่อย ๆ ทุกทีมที่อยู่ในองค์กร ให้ร่วมมือกัน ประสานงานผลงานกัน เพื่อหล่อหลอมให้องค์กรมีทีมงานมืออาชีพเพียงทีมเดียว คือ “ทีมองค์กร”

ชื่อหลักสูตร วิทยากร/อาจารย์ผู้อบรม
หลักสูตรผู้นำผู้ทรงประสิทธิภาพเพื่อสัมฤทธิ์ผล อาจารย์พากร อัตตนนท์
หลักสูตร คุณค่าของการพัฒนาภาวะผู้นำ อาจารย์แหม่มณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา
โครงการ (หลักสูตร) การโค้ชสำหรับผู้นำ (Coaching) 6 Days อาจารย์แหม่มณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา
โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำ รู้ตน รู้คน รู้งาน รู้สถานการณ์ มุ่งสู่เป้าหมาย อาจารย์แหม่มณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา
โครงการ (หลักสุตร) พัฒนาศักยภาพผู้นำ เติมเต็มความสุข อาจารย์แหม่มณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา
หลักสูตร การพัฒนาความเป็นผู้นำ 360 องศา ด้วยตัวคุณเอง อาจารย์แหม่มณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา
หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน สำหรับหัวหน้างาน อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร Leading for High Performance Team อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร Leading for High Performance Team for Supervisor_1 วัน อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตรการพัฒนาและสร้างความสำเร็จในการทำงาน (Leading Yourself for Success for Staff) อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร ทักษะการบริหารจัดการ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร การบริหารทีมสู่ความสำเร็จสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร การบริหารทีมงานต่าง Generation อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร Delegating & Monitoring for Supervisor เทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน สำหรับหัวหน้างาน อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร การบริหารทีมสู่ความสำเร็จ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ Management Skills for Supervisor อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร Effective Supervisory Skill อาจารย์พากร อัตตนนท์