หลักสูตรด้านพลังงาน Energy

ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ขนส่ง นำเข้า/ส่งออก เทรดดิ้ง แม้กระทั่งอุตสาหกรรมบริการ และอื่นๆ คงจะหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างภาคการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงสว่าง พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานความร้อน เช่น เครื่องจักร, Air Compressor, Air Condition, หม้อไอน้ำ(Boiler), อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น

ดังนั้นการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง เราต้องปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับเข้าใจถึงความจำเป็น ให้รู้ถึงสาเหตุและและผลกระทบ เข้าใจหลักการด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อความยั่งยืนต่อไป

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร

การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน(Energy Conservation Awareness) 1 วัน
การควบคุมการใช้และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนดว้ ยสุดยอดนวัตกรรมโปรแกรมการจัดการพลังงาน ( En MS, ENSYS)
The principle to use the energy and control for management to effective and sustainable by energy management innovation(En MS, ENSYS Software) 1 วัน Thai + English Version
การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ 1 วัน
การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่และระบบทำความเย็น 1 วัน
การอนุรักษ์พลังงานนระบบแสงสว่าง 1 วัน
การอนุรักษ์พลังงานหม้อไอน้ำ (Boiler) 1 วัน
การอนุรักษ์พลังงานในสำนักงาน 1 วัน
การอนุรักษ์พลังงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า พัดลมขนาดใหญ่ตู้อบพัดลมดูดอากาศ ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 1 วัน
การอนุรักษ์พลังงานสำหรับพนักงานทั่วไป 1 วัน
การอนุรักษ์พลังงานทั้งโรงงาน 1 วัน