หลักสูตรการสื่อสารและการประสานงาน (Communication and Coordination Skill)

การสื่อสารเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นทุก ๆ วันในองค์กร บุคลากรทุกแผนกฝ่าย ทุกระดับ และทุกคนต้องมีการสื่อสารเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันอย่างแม่นยำ ถูกต้อง และถูกวิธี เพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกต้องและเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในการทำงาน

ชื่อหลักสูตร วิทยากร/อาจารย์ผู้อบรม
หลักสูตร กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อความสำเร็จ (Communication Strategies FOr Success) อาจารย์พากร อัตตนนท์
หลักสูตร ประสานอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน (How To Win Hears For Coordination) อาจารย์พากร อัตตนนท์
หลักสูตร การฟังอย่างมีประสิทธิผล (2 วัน) อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานข้ามสายงาน เพื่อความสำเร็จในการทำงาน อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในงาน อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานประสิทธิภาพสูง เพื่อความสำเร็จในการทำงาน อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้งานและได้ใจคน 1 วัน อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
เทคนิคการสื่อสาร เพื่อการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจ
สุดยอดเทคนิคบริการและการสื่อสารทางโทรศัพท์แบบมืออาชีพ Professional Call Center and Communication Technique