หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาตนเอง (Motivation Skill & Development)

ผู้ให้บริการในปัจจุบันจึงต้องการความรู้ ความสามารถในการบริการลูกค้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับลูกค้า รวมถึงทักษะ เทคนิคและไหวพริบในการสื่อสารข้อมูล การตอบข้อซักถามและข้อกังขาของลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด ในขณะเดียวกันก็ต้องแสดงความ “ใส่ใจ” และ “จริงใจ” ให้ลูกค้ารับรู้และสัมผัสได้จนเป็นที่พึงพอใจสูงสุดอีกด้วย

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร/อาจารย์ผู้อบรม

หลักสูตร POWER OF MOTIVATION อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา
หลักสูตร POSITIVE INTELLIGENCE อาจารย์พากร อัตตนนท์
หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ HAPPY WORK PLACE อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
หลักสูตร EQ & SUBCONCIOUS MIND DEVELOPMENT อาจารย์กิตติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
หลักสูตร PSYCHOLOGY FOR MANAGEMENT & MOTIVATING TECHNIQUES อาจารย์กิตติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
หลักสูตร จุดประกายศักยภาพของคุณ (เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ) อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร การพัฒนาและสร้างความสำเร็จในการทำงาน อาจารย์กิตติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
หลักสูตร NLP Life Transformation ศาสตร์ NLP เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง อาจารย์กิตติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
หลักสูตร สร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงาน (Inspire to Change) อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร กระตุ้นต่อมคิด เพื่อพัฒนาการทำงานอย่างสร้างสรรค์ Continuous Improvement อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล