หลักสูตรการบริหารผลงานและพัฒนาคน (Performance Management System and People Development)

ในโลกธุรกิจปัจจุบัน การสร้างทีมงานให้เป็นมืออาชีพในเชิงธุรกิจนั้น มิได้หมายถึงการสร้างความสนุกสนานในการทำงาน หรือสร้างความสนิทสนมกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน แต่องค์กรจำเป็นต้องสื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจสภาวะแวดล้มที่กำลังกดดันการดำเนินธุรกิจขององค์กร และต้องปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้เกิดคุณภาพและผลิตผลสูงสุด เนื่องจากผลงานที่ด้อยคุณภาพของใครคนใดคนหนึ่งในองค์กรจะส่งผลกระทบให้เพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ นั้นไม่สามารถปฏิบัติงานของตนต่อไปได้

นอกจากนี้ บุคลากรทุกคนต้องสื่อสารประสานงานกันในเรื่องที่จำเป็นซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงานของส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรต้องรักษาสัมพันธภาพกับทุกคน ทุกส่วนงานในองค์กรโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่เล่นพรรคเล่นพวก และที่สำคัญที่สุด บุคลากรทุกคนคำนึงถึงความอยู่รอดขององค์กรและส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร/อาจารย์ผู้อบรม

หลักสูตร Problems Solving & Decision Making การแก้ปัญหาและตัดสินใจ (2 วัน) อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร
หลักสูตร Problems Solving & Decision Making การแก้ปัญหาและตัดสินใจ (1 วัน) อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล