หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)

แผนกทรัพยากรมนุษย์ หรือ Human Resources (HR) ถือเป็นแผนกที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กร เพราะหากองค์กรไม่สามารถดูแลให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจกับงาน หรือไม่สามารถจัดการให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ยากที่องค์กรนั้นจะประสบความสำเร็จ แผนก HR จึงถือเป็นแผนกที่คอยปิดทองหลังพระ อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กร

โดยรวมแล้วการทำงานด้าน HR คือการเป็นคนกลางระหว่างองค์กร และบุคลากรในบริษัทต่างๆ ซึ่งงาน ​HR ก็เริ่มตั้งแต่การสรรหา คัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ไปจนถึงการดูแลพนักงานที่เจ็บป่วย หรือพนักงานที่ต้องการลาออกจากการบริษัท เป็นต้น

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร/อาจารย์ผู้อบรม

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่ อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Individual Development Plan for Organization Success อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร การกำหนดเส้นทางฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานความสามารถของตำแหน่งงาน (Training Roadmap & Competency Workshop อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานสู่ความสำเร็จ (Smart Goal Setting & Effective KPIs for Success อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้บริหารสายงาน (HR for Non HR) 1 วัน และ 2 วัน อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลงานและ Feedback ผลงาน 1 วัน อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ (Effective Interviewing Techniques) อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง(Succession Planning)
หลักสูตร การบริหารความแตกต่างเพื่อทีมงานที่เป็นเลิศ (Managing Team Diversity )
หลักสูตร การวิเคราะห์งานและการวางแผนอัตรากาลัง
หลักสูตร การจัดทาสถิติข้อมูลในงาน HR
หลักสูตร ช่องทางในการสรรหาและรักษาพนักงานที่มีศักย์ภาพงานในการสรรหาและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ
หลักสูตร เทคนิค การประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร การจัดทาแบบกาหนดหน้าที่งาน( Job Description) บนพื้นฐาน Competency
หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานตามแนวทาง Competency Model
หลักสูตร การบริหารคนเพื่อลดความขัดแย้งในองค์กร
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์สาหรับหัวหน้างาน /ผู้จัดการ (HR for Manager)
หลักสูตร การบริหารทีมข้ามสายงาน (Cross Functional Team)