หลักสูตรการบริหารการผลิต (Manufacturing Management)

ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต สำหรับผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภท เช่น อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการและอื่น ๆ โดยนำเอาเทคนิคและวิธีการ เช่น 5ส ไคเซ็น กิจกรรมข้อเสนอแนะ QC ฯลฯ มาประยุกต์ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญคนไทยและต่างประเทศโดยการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต มีเป้าหมายเพื่อ ทำให้สินค้ามีคุณภาพ (Quality) สูงขึ้นและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ด้วยต้นทุน (Cost) ที่เหมาะสม การส่งมอบสินค้าตรงตามกำหนดเวลา (Delivery) ด้วยการทำงานที่ปลอดภัย (Safety) พนักงานมีขวัญกำลังใจสูง (Morale) รักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) และการดำเนิน ธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ (Ethics)

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร/อาจารย์ผู้อบรม

หลักสูตร Total Productivity Management อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร
หลักสูตร Lean Management อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร
หลักสูตร การพัฒนากระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ Process Improvement อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร
หลักสูตร การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร
หลักสูตร การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร
หลักสูตร การดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
หลักสูตร การเลือกใช้เครื่องมือคุณภาพและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
หลักสูตร TQM การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
หลักสูตร Autonomous Maintenance (AM) การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
หลักสูตร การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกเพื่อตอบสนองนโยบายคุณภาพขององค์กร อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
หลักสูตร จิตสำนึกในคุณภาพและความเป็นเจ้าของ อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานของลูกน้องสำหรับหัวหน้างาน อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
หลักสูตร การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย แบบ KYT อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
หลักสูตร การบริหารการผลิตและกิจกรรมส่งเสริมการผลิตสำหรับหัวหน้างาน อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
หลักสูตร 5ส และ ไคเซ็น ในสำนักงาน อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
หลักสูตร 5ส และ ไคเซ็น ในโรงงาน อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์