การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางธุรกิจ (Personality and Business Etiquette)

โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และตลอดเวลา  เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และ แน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย คนทำงานทุกท่านที่ต้องติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากล คงหลีกไม่พ้นการติดต่อ การประชุม การสื่อสารและการนำเสนอต้องมีบุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ เพื่อการพัฒนาตนเองให้มีภาพลักษณ์ที่ดี และยั่งยืน พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่

ดังนั้นจึงได้พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ (Personality and Communication Pro) ในการการเสริมสร้างการแต่งกาย มาดและท่วงท่า อิริยาบถที่สง่างามในการต้อนรับลูกค้า และการทำงานซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิง รวมทั้งยัง เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการติดต่อกับลูกค้าหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้มีความน่าเขื่อถือ อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร

หลักสูตร SMART PERSONALITY FOR GOOD IMAGE อาจารย์พากร อัตตนนท์
หลักสูตร Personality and Communication Pro อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์