การฝึกอบรมภายในองค์กร (In House Training) คืออะไร

In-house Training หรือ (บางองค์กรอาจจะใช้คำว่า In-Company Training ) คือ เป็นการจัดฝึกอบรมที่ถูกออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมตามผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีการคัดเลือกวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และ จัดขึ้นเป็นการภายในเฉพาะองค์กรนั้นๆเป็นหลัก เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาศักยภาพในช่วงเวลาสั้นๆ ขององค์กร โดยมีมิติของการพัฒนาอย่างชัดเจนจากทางสถาบันฯ ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ชัดเจน จนทำให้ผู้เรียนเข้าถึงแก่นแท้ขององค์ความรู้ จนสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงการทำงานของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม ถึงแม้ระยะเวลาที่ใช้จะมีจำกัดก็ตาม

รูปแบบของ In-House Training Program

การจัดฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสำหรับยุคปัจจุบันด้วยรูปแบบความต้องการที่หลากหลายเราจึงขอแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

1.การจัดฝึกอบรมเป็นรายหลักสูตร (ระยะสั้น)

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 1- 3 วัน (ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของหลักสูตร) เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในระยะสั้น จนถึงกลาง จากในระยะเวลาที่ทำการสอน ตั้งแต่ 1-3 วัน จะเน้นไปที่การให้ความรู้ตั้งพื้นฐานจนถึงระดับสูงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละองค์กรเป็นหลัก โดยในแต่ละหลักสูตรจะมีการใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือ รวมทั้งประสบการณ์ของวิทยากรในการถ่ายทอดเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด

2.การจัดฝึกอบรมเป็นโปรแกรม (ระยะยาว)

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 1 – 12 เดือน (ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโปรแกรม) การอบรมที่เป็นรูปแบบโปรแกรม จะมีความลึกซึ้งและความต่อเนื่องของโปรแกรมการอบรมมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมุ่งโฟกัสไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขององค์กรที่เป็นหลักสำคัญใน ส่วนงานนั้นๆก่อน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาให้กับองค์กรโดยตรง

ประโยชน์ของ In house Training

  1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานประกอบการเดียวกันมีวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพใน การรับการถ่ายทอดจากวิทยากร
  2. การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามความต้องการ และสภาพปัญหาที่แท้จริงขององค์กร
  3. การฝึกอบรมจะได้รับการเรียนรู้และพัฒนาพร้อมๆ กันตามช่วงเวลาที่ต้องการ
  4. ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าประสานงาน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ทำให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบุคคลต่ำ
  5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

อ้างอิงที่มา: page.hrteamwork.com