การนำเสนองานและการเป็นวิทยากร (Presentation and Train The Trainer)

การนำเสนอเป็นสิ่งที่จำเป็นและเกิดขึ้นในองค์กรทุกแห่ง ผู้ซึ่งทำหน้าที่นำเสนอนั้นมีตั้งแต่ระดับผู้บริหารจัดการจนไปถึงระดับเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ การนำเสนอทุกครั้งนั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญทั้งสิ้น ดังนั้นหน้าที่สำคัญสูงสุดของผู้นำเสนอก็คือ ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอนั้น ๆ ให้ได้ โดยที่ผู้ทำการนำเสนอส่วนใหญ่มักจะต้องเผชิญข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาในการนำเสนอ

การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพนั้น จึงเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะและเทคนิค ซึ่งผู้นำเสนอควรได้รับการเรียนรู้และฝึกฝน บ่อยครั้งที่ผู้นำเสนอมีเวลาจำกัดในเตรียมการนำเสนอโดย อีกทั้งยังไม่มีความรู้หรือทักษะในการคัดเลือกข้อมูลและเนื้อหาที่จะมานำเสนอ ทำให้ไม่สามารถเสนอข้อมูลทั้งหมดที่จัดเตรียมไว้ได้ในเวลาที่กำหนด หรือนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงต่อลักษณะพื้นฐานและความสนใจของกลุ่มผู้เข้าฟัง ส่งผลให้การนำเสนอนั้นไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ ต่อทุกฝ่าย และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรคาดหวังไว้

หลักสูตร “ทักษะการนำเสนอ” นี้ จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถคัดเลือกและปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาที่จะนำเสนอให้เหมาะสมกับ “วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ” และ “ระยะเวลานำเสนอที่ถูกกำหนดไว้” เรียนรู้ทักษะและเทคนิคการใช้สื่อต่าง ๆ ในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการใช้ภาษา กิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจ ได้รับความเชื่อถือและความร่วมมือจากกลุ่มผู้ฟังอีกด้วย

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร/อาจารย์ผู้อบรม

หลักสูตร Persuasive And Creative Presentation อาจารย์พากร อัตตนนท์
หลักสูตร Train The Professional Trainer อาจารย์พากร อัตตนนท์
หลักสูตร เพิ่ม “ศักยภาพการนำเสนอ”…สู่ความสำเร็จในชีวิตและงาน อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา
หลักสูตร Creative Slide Presentation อาจารย์เบญจ์ ไทยอาภรณ์
หลักสูตร การประชุมที่มีประสิทธิภาพ การนำเสนอ ทักษะ และการสื่อสารตรรกะ อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา
หลักสูตร เทคนิคการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรสำหรับวิทยากรภายใน (Instructional Design for Corporate Trainer) อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร เทคนิคการสร้างสรรค์สื่อการสอน สำหรับวิทยากรภายใน (Instructional Media Technique for Corporate Trainer) อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร HR มือใหม่ ปั้นได้ อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล