โปรแกรมพัฒนาบุคลากร Microsoft Office

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและมีความจำเป็นอย่างมากในการปฏิบัติงานขององค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมหนึ่งซึ่งอยู่ในชุดโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office) ที่มีผู้นิยม ใช้งานกันมาก โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารงานบัญชี การเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการสร้าง แบบฟอร์มต่างๆ โดยใช้แผ่นตารางท ำการ หรือ Spreadsheet ในการทำงาน ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะใช้โปรแกรม Microsoft Excel ทำงานเบื้องต้นในระดับพื้นฐานและใช้งานโปรแกรมได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ดังนั้น จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรม Microsoft Office” ขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานของโปรแกรม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไป ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร

หลักสูตร PowerPoint Smart & Techniques
หลักสูตร Excel Advanced for Database Excel Database
หลักสูตร Excel Smart and Techniques
หลักสูตร Part1-Excel Advanced-for Special Functions
หลักสูตร Part2-Excel Advanced for Special Macro & VBA
หลักสูตร Excel Smart Techniques & Pivot Table Tip
หลักสูตร Excel Advanced for Database & PivotTable - 1Day
หลักสูตร Microsoft Access ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงขั้นประยุกต์
โครงการ Train the Trainer อบรมการใช้โปรแกรมชุด Libre Office (Open office)
หลักสูตร Libre Office
หลักสูตร Microsoft Access (Database