เกี่ยวกับเรา

One Plus Consulting จัดฝึกอบรม, จัดสัมนา in-house training

มุ่งเน้นการพัฒนา จัดทำหลักสูตร กลยุทธ์ในการวางแผนองค์กร, พัฒนาแนวคิดสร้างแรงบันดาลใจ
พัฒนาบุคลิกภาพหัวหน้างาน, ปรับทัศนคติของหัวหน้างาน, ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม

เราคือผู้พัฒนาและให้ความสำคัญบุคลากรทุกระดับ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร จัดทำหลักสูตร รวบรวมวิทยากรที่มีความประสบการณ์ เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตร จัดฝึกอบรม, จัดสัมนา in-house training กลยุทธ์ในการวางแผนองค์กร, พัฒนาแนวคิดสร้างแรงบันดาลใจ, พัฒนาบุคลิกภาพหัวหน้างาน, ปรับทัศนคติของหัวหน้างาน, ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม ฯลฯ เพื่อให้บุคลากรหรือผู้เข้ารับการอบรมเกิดการพัฒนา เปลี่ยนแปลง จนเป็นองค์กรที่มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีจิตนักพัฒนา รักองค์กร ใฝ่รู้ ต่อตนเองเพื่อพลังในการขับเคลื่อนและก่อเกิดเป็นองค์กรที่พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายและทิศทางที่องค์กรกำหนดไว้

วิสัยทัศน์ (One plus Vision)

มุ่งเน้นให้องค์กรและผู้เข้ารับอบรมเกิดการพัฒนา ยกระดับตนเอง ให้มีภาวะความเป็นผู้นำ วิทยากรมีความความรู้ ประสบการณ์ เชี่ยวชาญการอบรม ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนระดับสูง เพื่อมุ่งการแก้ปัญหา และพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กร

พันธกิจ (One plus Mission)

มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ เกิดความเข้าใจ เข้าถึง ต่อตนเอง ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะที่เพิ่มขึ้น กลยุทธ์การคิด ตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผู้นำ และสามารถเสริมสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง จัดการองค์กรเป็นหนึ่งเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสำเร็จได้อย่างแน่นอน วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะในการสอน ถ่ายทอด และประสบการณ์ตรง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ตามที่องค์กรคาดหวังไว้ มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมองค์กร และติดตามผลการอบรม ใส่ใจ ผู้เข้าอบรมให้เกิดศักยภาพสูงสุด

สำรองที่นั่งการเข้าอบรมติดต่อสำรองที่นั่งการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้ที่นี่