อาจารย์ เพิ่มสกุล เล็กสรรเสริญ

วิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนำกิจกรรมต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการสอน และเชื่อมโยงในการปฎิบัติงานจริงเพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน และการทำงานอย่างมีความสุขโดยเริ่มต้นจากการปรับทัศนะคติ

ประวัติการบรรยาย (โดยสังเขป)

  1. โครงการ “การพัฒนานักบริหารระดับสูง” สาหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ (ระดับ 8) สังกัดสานักงานเลขาสภาผู้แทน และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (การสร้างและพัฒนาทีม)
  2. โครงการ “สุภาพบุรุษตารวจ 3S ” กองบัญชาการตารวจนครบาล (บชน.)
  3. โครงการ “ภาวะผู้นา” สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 3 ชลบุรี
  4. โครงการ “การสร้างทีม สาหรับหัวหน้างาน” บริษัทโอสถสภา จากัด
  5. โครงการ “เสริมสร้างสมรรถนะราชการผู้มีศักยภาพ สูง ประเภทวิชาการ” (DOPA Young Talent) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  6. ได้รับเชิญบรรยายให้กับ ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม และองค์การ มหาวิทยารามคาแหง หัวข้อ “อุปนิสัยแห่งความสาเร็จในงาน”
  7. คณะอาจารย์ และกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  8. คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  9. งานวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน ฝ่ายวิชาการ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล