อาจารย์หทัยชนก บุญประสม

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพ

ความเชี่ยวชาญ

  • ศิลปะการพูดในที่ชุมนุมชนขั้นสูง
  • หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะการพูด
  • การนำเสนอ ให้ทรงพลังและให้ได้ใจคน
  • หลักสูตร MIND SET เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ

การศึกษา             

  • ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต  คณะภาษาและการสื่อสาร  หลักสูตร นานาชาติ  จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า NIDA)

คุณสมบัติและประสบการณ์

  • วิทยากร และพิธีกร

          ฝึกอบรมด้านศิลปะการพูดให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งในวิทยากร              ทีมท่านอาจารย์พะเยาว์ พัฒนพงศ์  วิทยากรชื่อดังระดับประเทศ นักพูดผู้ได้รับรางวัลเข็มทองฝังเพชร และผู้ได้รับฉายา หญิงเหล็กแห่ง              วงการนักพูดไทย อีกทั้งยังมีหลักสูตรฝึกอบรมเป็นของตัวเองหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะการพูด การนำ            เสนอ ให้ทรงพลังและให้ได้ใจคน หลักสูตร MIND SET เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ และอีกหลายหลักสูตร ภายใต้ชื่อ เพจ “พูดเป็น ชีวิตรุ่ง” By            Coach Natalie  

  • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทย เช่น มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ กรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)   มหาวิทยาลัยพะเยา (วิทยาเขต กรุงเทพ) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (วิทยาเขต กรุงเทพ) มหาวิทยาลัยราชภัฎจัทรเกษม  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านจอมบึง   มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอื่นๆ  เพื่อบรรยาย  อบรมและให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการท่องเที่ยว  เช่น  เป็นผู้ฝึกอบรมนักศึกษาหลักสูตรมัคคุเทศก์ ทั้งในห้องเรียนและภาคสนาม  เป็นผู้บรรยายเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   เป็นผู้บรรยายเรื่องการสื่อสารข้ามวัฒธรรม  เป็นต้น