อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

วิทยากร และ ที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงาน การบริหารการผลิต อุตสาหกรรม

ความเชี่ยวชาญ

 • การอนุรักษ์พลังงาน
 • ระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า
 • ระบบรายงานวัสดุสากลขั้นพื้นฐานและขั้นสูง Basic & Advance International Material Data System ( IMDS )
 • การพัฒนาพนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิต
 • ระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์

ประวัติการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น ( ไทย – เยอรมัน )  สาขา เครื่องจักรกลเกษตร

ประวัติการฝึกอบรม

 • ISO/TS 16949 : 2009 Introduction & Implementation
 • การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า ( Advanced Product Quality Planning ( APQP )
 • ภาวะล้มเหลว และการวิเคราะห์ผลกระทบ ( Failure Modes and Effects Analysis           ( FMEA )
 • กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิตและวิธีการจัดทำแผนควบคุมกระบวนการ( Production Part Approval Process ( PPAP ) And Control Plan )
 • การควบคุมกระบวนการผลิตในเชิงสถิติ ( Statistical Process Control ( SPC )
 • การวิเคราะห์ระบบการวัด ( Measurement System Analysis ( MSA )
 • ประสิทธิภาพและเทคนิคการเป็นหัวหน้างาน ( Technique to be an Efficient Supervisor Skills)
 • ระบบการผลิตแบบทันเวลา ( JIT )
 • ระบบวัสดุสากล International Material Data System ( IMDS )
 • ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม ( Corporate Social Responsibilities ( CSR ) ( ISO 26000 )
 • การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
 • การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น
 • เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ( National Engineering Conference 2007)
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร)
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

ประสบการณ์ฝึกอบรมต่างประเทศ

 • ศึกษาดูงาน /ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาหาสาเหตุผลิตภัณฑ์ขั้นสูง ที่บริษัท มาสด้า คอร์ปอเรชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • ศึกษาดูงาน /ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่บริษัท ยังซิน เมทัล จำกัด ณ ประเทศเกาหลีใต้
 • ฝึกอบรม หัวข้อระบบวัสดุสากลขั้นพื้นฐานและขั้นสูง Basic & Advance International Material Data System (IMDS), REACH / RoHS , Conflict Mineral, Carbon Footprint for Organization : CFO, Carbon Footprint for Product : CFP, Life Cycle Assessment : LCA, ISO 50001 อนุรักษ์พลังงาน ENSYS , EnMS ณ ประเทศอินเดีย