อาจารย์ปฐมภัค รักวัฒนกุล

อาจารย์ปฐมภัค รักวัฒนกุล, C.Ht (โค้ชปุ๊ก) วิทยากร และโค้ชอาชีพ

วุฒิการศึกษา (Educational Background)

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์แรงงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (International Program)
  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Master Degree in Labor Economics and Human Resources Management, Faculty of Economics, Chulalongkorn University – International Program)
 • Professional Growth Liberal Studies (หลักสูตรวิชาเลือกอิสระทางการบริหารจัดการ) West Chester University, Pennsylvania, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Bachelor Degree in Arts, Faculty of Arts, Silpakorn University)

วิทยากร (Trainer)

 • เชี่ยวชาญในการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น – กลาง (Supervisory and Managerial Skills/Mindset)

โค้ชอาชีพ (Coaching – Life Coach & Supervisor Coach)

 • โครงการโค้ชผู้บังคับบัญชาและ กลุ่มดาวดวงเด่น (Talent) ห้างหุ้นส่วนสามัญ บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี

อาจารย์พิเศษ (Special Lecturer)

 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (Faculty of Business Administration, Thai-Chamber of Commerce)
  หลักสูตร : กำรบริหำรและกำรจัดกำรองค์กำร (Management and Organization)
 • ภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (Faculty of General Management, Rajaphat Pranakorn University)
  หลักสูตร : กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์, กำรพัฒนำและฝึกอบรมบุคลำกร, เทคโนโลยีสำรสนเทศ สัมมนำปัญหำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ และสัมมนำปัญหำกำรบริหำร (HR Management, Employee Training & Development, Management Information System, Seminar on HR Management & Management)