อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่ และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

ความเชี่ยวชาญ

 • กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่
 • กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • กลยุทธ์การพัฒนาระบบมาตรฐานงานบริการลูกค้า

การศึกษา

 • กาลังศึกษา ปริญญาเอก : วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา คณะ รัฐประศาสนศาสตร์
 • ปริญญาโท : วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
  สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) คณะ รัฐประศาสนศาสตร์
 • ปริญญาตรี : วุฒิการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ นิติศาสตร์

หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ

 1. โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่ เพื่อความสาเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน (Building Next Generation Leader for Business Sustainability Programs)
  หลักสูตรภาวะผู้นาเพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง
  (Excellence Leadership for High Performance Team)
  หลักสูตรผู้จัดการรุ่นใหม่ ปั้นได้
 2. โปรแกรมการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management Programs)
  หลักสูตรการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และการกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
  (Strategic Performance Management & KPIs
  หลักสูตรเทคนิคการตั้งเป้าหมายและการวางแผนงานสู่ความสาเร็จ
  (Smart goal setting & Effective planning)
  หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายและติดตามงานสาหรับหัวหน้างาน
  (Delegating & Monitoring for supervisor)
  หลักสูตรเทคนิคการโค้ชชิ่ง เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง
  (Coaching for High Performance Team
  หลักสูตรการเสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
  (Build up core values for business sustainability)
 3. โปรแกรมพัฒนาทักษะการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
  (Service Excellence Standard)
  หลักสูตรหัวใจนักบริการ สร้างได้
  (Boost up Service Mind)
  หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารในงานบริการสู่ความเป็นเลิศ
  (Smart communication for Service Excellence)
  หลักสูตรเทคนิคการบริการให้โดนใจและการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
  (Service Excellence & Customer Complaint Management)