หลักสูตรการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง ( Coaching and Mentoring)

การพัฒนาขีดสมรรถนะด้านเทคนิคส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็น “ทักษะ” ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อช่วยพัฒนาให้เกิดความชำนาญ (Expertise) การสอนงานจึงมิใช่หมายถึงการอธิบายให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสทดลองทำ ก่อนที่นำไปปฏิบัติในการทำงานจริงและใช้เวลาในการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญขึ้นภายหลัง

ชื่อหลักสูตร วิทยากร/อาจารย์ผู้อบรม
หลักสูตรการสอนงาน (Mentoring Idol) 1 วัน และ 2 วัน อาจารย์พากร  อัตตนนท์
โครงการ การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล (ORGANIZATIONAL COACHING) อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา
หลักสูตรCoaching & Mentoring (OJT) เทคนิคการสอนงานแบบ OJT อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตรการเป็น…พี่เลี้ยงพนักงานใหม่มืออาชีพ อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตรเทคนิคการโค้ชชิ่งและการเป็นพี่เลี้ยง อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล