ข้อดีของการจัดฝึกอบรมภายใน (In house training)

การพัฒนาองค์กรนั้น ย่อมต้องอาศัยการลงทุนในหลายๆด้าน อันได้แก่ การลงทุนด้านการเงิน ด้านวัตถุดิบ ด้านเทคโนโลยี และอีกปัจจัยหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ พนักงานในองค์กรถือเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่า เราจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน เพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน เพื่อให้การทำงานในแต่ละสายงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวไกลและมั่นคงต่อไป

การจัดอบรมภายในองค์กร ถือเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งให้ประโยชน์สำหรับท่านหลายประการ ดังนี้

  1. สามารถ เลือกหลักสูตรอบรม และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ให้เหมาะกับความต้องการขององค์กร
  2. เป็นการเพิ่มพูนความรู้เชิงลึกให้กับคนในองค์กร เพราะสามารถเจาะจงประเด็นปัญหา กรณีศึกษา รวมถึงตัวอย่างต่างๆให้ตรงกับความต้องการขององค์กรโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรได้ตรงจุด
  3. เป็นการ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด เพราะยิ่งอบรมจำนวนคนมาก จะช่วยประหยัดมากกว่า Public Training
  4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % เมื่อยื่นขออนุมัติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  5. ช่วยประหยัดเวลาในการ เดินทาง และมีความสะดวก เพราะพนักงานไม่ต้องออกไปอบรมนอกสถานที่
  6.  สามารถ ฝึกอบรมและพัฒนาคนได้เป็นจำนวนมากในคราวเดียวกัน ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการประสานงานที่ดีภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

ที่มา: dst.co.th